Opinie i ekspertyzy w zakresie

postepowań cywilnych

postępowań karno-gospodarczych

śledztw prokuratorskich 

Przedmiot analiz

Przygotowujemy opinie sądowe i ekspertyzy na potrzeby śledztw prokuratorskich z zakresu:

 • analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • rachunkowości i finansów,
 • wyceny przedsiębiorstw,
 • przepływów finansowych,
 • pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności i rozwoju,
 • zamówień publicznych,
 • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • oceny działalności funduszy inwestycyjnych,
 • wyceny nieruchomości.

 

Nasz zespół

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów z zakresu ekonomii
i finansów, którzy są również pracownikami renomowanych krajowych instytucji naukowo-badawczych. Prowadzili również wykłady z zakresu analizy finansowej
i wyceny przedsiębiorstw w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Gwarantuje to najwyższy poziom merytoryczny zleconych prac analitycznych. Współpraca pomiędzy biegłymi różnych specjalności umożliwia również wykonanie ekspertyz kompleksowych.

Doświadczenie

Dotychczas przygotowaliśmy opinie i ekspertyzy między innymi na zlecenie:

 • Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sądu Okręgowego w Łodzi, Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.
 • Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Prokuratury Okręgowej w Warszawie – Wydział do Spraw Wojskowych, Prokuratury Regionalnej w Katowicach, Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Prokuratury Okręgowej w Słupsku, Prokuratury Okręgowej w Elblągu, Prokuratury Rejonowej w Lesku.

Zespół

dr hab. Dorota Ciesielska-Maciągowska - Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczony analityk i doradca, kierownik wielu projektów doradczych, w tym dotyczących budowy strategii i wyceny przedsiębiorstw z branży chemicznej, teleinformatycznej, paliwowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, budowy wysokospecjalistycznych kompletnych obiektów przemysłowych, transportowej i hotelarskiej. Wykładowca akademicki i uczestnik lub kierownik prac naukowo-badawczych z zakresu mikro i makroekonomii, w tym w obszarach strategii biznesowych, analiz finansowych, wyceny przedsiębiorstw, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz aktywów niematerialnych. Biegły sądowy oraz współautor wielu opinii instytutu naukowo-badawczego wydanych w złożonych sprawach cywilnych i postępowaniach karnych.

Paulina Spałek - Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej w Warszawie, kierunek finanse i rachunkowość. Specjalizuje się w analizie strategicznej, wycenie przedsiębiorstw, finansowym due dilligence, a także analizach makroekonomicznych i sektorowych. Realizowała projekty konsultingowe zarówno dla podmiotów z sektora MSP, dużych przedsiębiorstw jak i jednostek sektora publicznego, w tym dotyczące budowy strategii, wyceny i oceny projektów inwestycyjnych. Uczestniczyła także w projektach naukowo-badawczych związanych z sektorem finansowym, przemysłowym oraz bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Współautorka opinii przedkładanych w sądowych postępowaniach karnych i cywilnych.

Zamów ekspertyzę sądową